मीडियाविकि:Spam-whitelist

विकिपुस्तकानि तः
Jump to navigation Jump to search

#

#अस्यां सूच्यां विद्यमानानां सदृशानि URLs  *न* अवरुद्ध्यन्ते यद्यपि शक्यम्
# दुरुपयुक्तप्रवेशैः अवरुद्धमस्ति ।
#
 #
"https://sa.wikibooks.org/wiki/मीडियाविकि:Spam-whitelist" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्