प्राकृतिभिः अत्यनुबद्धाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १९:२१, १० जुलै २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१९:२१, १० जुलै २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:Softredirect‏‎ (१९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 2. फलकम्:Bot‏‎ (७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 3. फलकम्:Babel‏‎ (४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 4. सदस्यः:WikimediaNotifier/translation‏‎ (३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 5. फलकम्:User sa-0‏‎ (२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 6. फलकम्:Documentation/template page‏‎ (२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 7. फलकम्:Documentation/start box2‏‎ (२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 8. फलकम्:Documentation/end box2‏‎ (२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 9. फलकम्:Documentation/docspace‏‎ (२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 10. सदस्यः:WikimediaNotifier/google‏‎ (२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 11. फलकम्:Template other‏‎ (२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 12. फलकम्:NUMBEROFVIEWS‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 13. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 14. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb already blocked/w/w/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 15. सम्भाषणम्:Main Page/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 16. फलकम्:Mbox‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 17. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb expiry invalid/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 18. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb already blocked/w/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 19. सम्भाषणम्:Main Page/w/index.php?title=Main Page/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 20. फलकम्:IPA‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 21. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb expiry invalid/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 22. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb already blocked/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 23. सम्भाषणम्:Main Page/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 24. फलकम्:IAST‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 25. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb expiry invalid/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 26. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb already blocked/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 27. सम्भाषणम्:Main Page/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 28. फलकम्:मुख्यपृष्ठं - उदात्तग्रन्थाः‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 29. फलकम्:Header‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 30. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb expiry invalid/‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 31. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb already blocked/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 32. सम्भाषणम्:Main Page/‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 33. फलकम्:मुखपुटम्‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 34. फलकम्:Expand-section‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 35. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb expiry invalid‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 36. मीडियाविकि:Move‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 37. W/w/w/w/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 38. फलकम्:भ्रातृपरियोजनाः‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 39. फलकम्:Emergency-bot-shutoff‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 40. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb cant unblock/w/w/w/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 41. सदस्यसम्भाषणम्:とある白い猫/sa‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 42. W/w/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 43. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb cant unblock/w/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 44. सदस्यः:とある白い猫/sa‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 45. W/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 46. फलकम्:User info‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 47. मीडियाविकिसम्भाषणम्:Ipb cant unblock/w/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 48. सदस्यः:WikimediaNotifier/updated‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 49. W/w/index.php‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)
 50. फलकम्:User en‏‎ (१ पुटम् प्रयुक्तानि ।)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितफलकानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्