दुगुनी-अनुप्रेषिते

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:३७, १० दिसम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:३७, १० दिसम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

एतत्पुटं तेषां पुटानां सूची अस्ति यानि अन्यपुनर्निदेशितपुटानि प्रति पुनरिदेशितानि सन्ति । प्रत्येकं पङ्क्तिः प्रथमद्वितीयपुनर्निदेशम् अन्तर्गता । द्वितीयपुनर्निदेशः लक्ष्यं यत् वास्तवं लक्ष्यपुटं प्रथमं प्रदर्शितम् । अपि च प्रथमपुनर्निदेशः वास्तवेन एतदेवलक्षितं स्यात् । काटी गई प्रविष्टयः परिहृताः ।

  1. क्रमाङ्कात् आरभ्य # क्रमाङ्कपर्यन्तं परिणामः अधः प्रदर्शितः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

  1. सर्वदर्शनसङ्र्लहे पाणिनिदर्शनम् (सम्पाद्यताम्) →‎ सर्वदर्शनसङ्र्ग्रहे पाणिनिदर्शनम् →‎ सर्वदर्शनसङ्ग्रहे पाणिनिदर्शनम्

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:द्वैधपुनर्निर्देशनम्" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः