आवश्यकपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

यैः पृष्ठैः सह मुख्यतया परिसन्धितानि पृष्ठानि सन्ति, तादृशानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवलिः । अत्र पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानां परिसन्धयः न सन्ति । पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवल्यै अत्र दृश्यताम्, भङ्गसम्बन्धैः युक्तानि पुनर्निर्दिष्टानि पृष्ठानि

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:३७, १० दिसम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:३७, १० दिसम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #३८ क्रमाङ्कपर्यन्तं ३८ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. विकिपुस्तकानि:बाबेल्‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 2. वर्गः:बाबेल् - भाषाशः उपयोक्तारः‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 3. अभिज्ञानशाकुन्तले आर्या-वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (६ परिसन्धयः)
 4. चतुर्थं परिशिष्टम्‏‎ (५ परिसन्धयः)
 5. फलकम्:Babel‏‎ (५ परिसन्धयः)
 6. मीडियाविकि:Common.css‏‎ (४ परिसन्धयः)
 7. मीडियाविकि:Common.js‏‎ (४ परिसन्धयः)
 8. मीडियाविकि:Gadgets-definition‏‎ (४ परिसन्धयः)
 9. अभिज्ञानशाकुन्तले वंशस्थ-वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (३ परिसन्धयः)
 10. चरक‏‎ (३ परिसन्धयः)
 11. वाग्भट‏‎ (३ परिसन्धयः)
 12. वृहत्त्रयी‏‎ (३ परिसन्धयः)
 13. शल्यचिकित्सा‏‎ (३ परिसन्धयः)
 14. सुश्रुत‏‎ (३ परिसन्धयः)
 15. अथर्ववेदः‏‎ (२ परिसन्धयः)
 16. अध्याय: ०२‏‎ (२ परिसन्धयः)
 17. अध्याय: ०३‏‎ (२ परिसन्धयः)
 18. अध्याय: ०५‏‎ (२ परिसन्धयः)
 19. अध्याय: ०६‏‎ (२ परिसन्धयः)
 20. अध्याय: ०७‏‎ (२ परिसन्धयः)
 21. अध्याय: ०८‏‎ (२ परिसन्धयः)
 22. अपरिमितायुः नाममहायान सूत्रम्‏‎ (२ परिसन्धयः)
 23. अभिज्ञानशाकुन्तले ...वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (२ परिसन्धयः)
 24. अभिज्ञानशाकुन्तले अनुष्टुभ्-वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (२ परिसन्धयः)
 25. अभिज्ञानशाकुन्तले मन्दाक्रान्ता-वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (२ परिसन्धयः)
 26. अभिज्ञानशाकुन्तले मालिनी-वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (२ परिसन्धयः)
 27. अभिज्ञानशाकुन्तले वसन्ततिलका-वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (२ परिसन्धयः)
 28. अभिज्ञानशाकुन्तले शार्दूलविक्रीडित-वृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (२ परिसन्धयः)
 29. आयुर्वेदरसायनविवृतेः प्रस्तावना‏‎ (२ परिसन्धयः)
 30. काव्यसौन्दर्यविमर्श:‏‎ (२ परिसन्धयः)
 31. ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‏‎ (२ परिसन्धयः)
 32. श्रीकृष्णकर्णामृतम्‏‎ (२ परिसन्धयः)
 33. श्रेणी:व्याकरण‏‎ (२ परिसन्धयः)
 34. सामवेदः‏‎ (२ परिसन्धयः)
 35. फलकम्:Documentation/end box2‏‎ (२ परिसन्धयः)
 36. फलकम्:Documentation/start box2‏‎ (२ परिसन्धयः)
 37. फलकम्:Template other‏‎ (२ परिसन्धयः)
 38. फलकम्:User sa-0‏‎ (२ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितपृष्ठानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः