कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • १५:१५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 156.0.213.30 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १५:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:१२, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 186.92.60.32 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १५:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:०७, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 154.68.5.129 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १५:०७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 154.0.26.85 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १५:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १५:०४, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 102.69.220.39 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १५:०४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:५८, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.85.161.167 (६ मार्च् २०२२ इत्यस्य १४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:५५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.85.179.54 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:५३, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 197.62.108.128 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:५३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:५२, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.207.18.118 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:४९, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 154.160.6.252 (६ मार्च् २०२२ इत्यस्य १४:४९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:४५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 179.6.100.177 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:४५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:३६, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 190.201.31.133 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:३५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 102.189.196.33 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:२६, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 102.191.139.137 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:२६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:२३, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 197.234.221.214 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:२३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:२२, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.86.244.195 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:२२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:२०, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.26.199.157 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:२०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:१७, ६ डिसेम्बर् २०२१: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.228.60.246 (६ मार्च् २०२२ इत्यस्य १४:१७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १४:०७, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 197.210.29.68 (६ जनवरी २०२२ इत्यस्य १४:०७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.63.129.157 (६ मार्च् २०२२ इत्यस्य १४:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 85.15.245.32 (१४ जुलै २०२२ इत्यस्य ०१:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 117.212.192.145 (१० अक्टोबर् २०२२ इत्यस्य २२:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 201.220.149.153 (२१ अक्टोबर् २०२२ इत्यस्य ०४:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 163.47.39.66 (५ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०८:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.31.175.215 (५ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०८:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.157.52.196 (९ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य २०:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 195.87.182.10 (१४ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ११:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 102.135.176.74 (१६ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य १४:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 170.81.108.169 (१७ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०८:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 110.49.151.42 (१८ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य २३:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 89.216.52.217 (२१ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य १४:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 203.98.76.64 (२१ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य २०:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 213.6.30.34 (२२ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०८:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.159.21.98 (२२ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य २३:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 217.24.189.67 (२७ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य १७:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 123.231.221.242 (२७ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य २३:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 180.193.213.42 (२८ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य १०:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.190.223.82 (२८ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ११:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.120.153.30 (२८ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ११:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 200.3.173.140 (२८ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य १२:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.163.50.70 (२८ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य २०:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.156.133.17 (२८ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य २३:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.236.236.38 (२९ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०१:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 176.215.191.177 (२९ नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०३:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 80.244.229.102 (३० नवेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०५:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.162.72.2 (१ डिसेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०५:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.76.86.204 (१ डिसेम्बर् २०२२ इत्यस्य ०५:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 194.44.101.160 (९ डिसेम्बर् २०२१ इत्यस्य ०६:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.129.184.88 (३ डिसेम्बर् २०२२ इत्यस्य १८:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • १४:०५, ६ डिसेम्बर् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 196.44.186.202 (३ डिसेम्बर् २०२२ इत्यस्य २२:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्