कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • १७:४३, १२ दिसम्बर २०१९: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2607:FB90:5282:212:0:0:0:0/64 (१३ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १७:४३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki vandalism)
 • १५:०४, १२ दिसम्बर २०१९: Jyothis (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.121.96.0/19 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १५:०४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot: Please reach out in case you are human, legit and is affected by this. )
 • १२:३८, १२ दिसम्बर २०१९: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 3.92.226.205 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १२:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १२:३८, १२ दिसम्बर २०१९: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.30.92.11 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १२:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०१:२६, १२ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2601:647:8001:4E30:0:0:0:0/64 (१५ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ०१:२६समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ००:४७, १२ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2607:FB90:5E3A:4AA3:0:0:0:0/64 (१५ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ००:४७समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ००:२२, १२ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 209.141.32.0/19 (२९ जून २०२१ इत्यस्य १९:१६समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected)
 • ००:१९, १२ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2607:FB90:5CE1:39E8:0:0:0:0/64 (१५ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ००:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २२:५५, ११ दिसम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 172.94.35.198 (११ जनवरी २०२० इत्यस्य २२:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५५, ११ दिसम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.224.120.192 (११ जनवरी २०२० इत्यस्य २२:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५५, ११ दिसम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 153.207.227.14 (११ जनवरी २०२० इत्यस्य २२:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५५, ११ दिसम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2803:6580:0:4:250:56FF:FE81:663C (११ जनवरी २०२० इत्यस्य २२:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५४, ११ दिसम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 117.240.79.18 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य २२:५४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २१:४०, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 213.225.4.97 (१२ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २१:४०समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २०:१३, ११ दिसम्बर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2001:985:D5D4:1:A00:27FF:FEA6:A2E7 (१२ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २०:१३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १९:३०, ११ दिसम्बर २०१९: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 176.235.99.114 (११ जून २०२० इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, ११ दिसम्बर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 24.51.244.227 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • १९:१०, ११ दिसम्बर २०१९: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.232.164.64 (११ जून २०२० इत्यस्य १९:१०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:१०, ११ दिसम्बर २०१९: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.158.8.175 (११ जून २०२० इत्यस्य १९:१०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:०७, ११ दिसम्बर २०१९: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.253.202.163 (११ जून २०२० इत्यस्य १९:०७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:०७, ११ दिसम्बर २०१९: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.7.138.232 (११ जून २०२० इत्यस्य १९:०७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:२५, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.5.144.92 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १८:२५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse: Unitymediatroll)
 • १७:३१, ११ दिसम्बर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 67.227.236.114 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १७:३१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • १७:२४, ११ दिसम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 74.208.0.0/16 (११ दिसम्बर २०२२ इत्यस्य १७:२४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १५:५९, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.4.18.0/24 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १५:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १५:५४, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.90.190.250 (११ दिसम्बर २०२२ इत्यस्य १५:५४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १५:३५, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 37.220.195.14 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १५:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १५:२४, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.78.243.233 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १५:२४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १५:१९, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.254.217.54 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १५:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १५:१७, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.57.228.61 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १५:१७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १४:५९, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 104.250.96.0/19 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १४:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १४:५८, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.114.0.0/17 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १४:३८, ११ दिसम्बर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 180.251.42.238 (१३ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १४:१६, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2600:1700:1E0:6B20:0:0:0:0/64 (११ मार्च २०२० इत्यस्य १४:१६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १४:०६, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.67.7.33 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १४:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १३:५१, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2.244.190.206 (१२ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २०:५१समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १३:३८, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 117.6.161.118 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १३:०२, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.48.47.26 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १३:०२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १३:०१, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 89.186.1.215 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १३:०१समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १२:५८, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 91.187.113.205 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १२:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १२:४६, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 96.80.89.69 (११ दिसम्बर २०२१ इत्यस्य १२:४६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १२:१५, ११ दिसम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 35.172.190.103 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १२:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १०:५२, ११ दिसम्बर २०१९: NahidSultan (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 190.184.196.0/22 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य १०:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १०:२४, ११ दिसम्बर २०१९: Hoo man (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 3.82.157.172 (११ मार्च २०२० इत्यस्य १०:२४समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse: Potential open proxy)
 • ०९:५७, ११ दिसम्बर २०१९: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2603:3024:1D00:0:0:0:0:0/40 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य ०९:५७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०७:४९, ११ दिसम्बर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.244.136.160 (११ जनवरी २०२० इत्यस्य ०७:४९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०६:०७, ११ दिसम्बर २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.58.116.66 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य ०६:०७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०६:०६, ११ दिसम्बर २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 23.227.142.202 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य ०६:०६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०६:०६, ११ दिसम्बर २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 212.224.76.132 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य ०६:०६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०६:०६, ११ दिसम्बर २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.212.202.146 (११ दिसम्बर २०२० इत्यस्य ०६:०६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः