कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • ०५:४५, १३ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2.88.93.86 (१३ जनवरी २०२१ इत्यस्य ०५:४५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०५:४३, १३ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 132.255.135.18 (१३ अक्टोबर् २०२० इत्यस्य ०५:४३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०५:४०, १३ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2409:4072:6E1E:1AB2:0:0:0:0/64 (१५ जुलै २०२० इत्यस्य ०५:४०समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०५:३६, १३ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 191.103.218.193 (१३ जनवरी २०२१ इत्यस्य ०५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०५:३६, १३ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.246.200.5 (१३ जुलै २०२१ इत्यस्य ०५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०५:३६, १३ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.214.251.50 (१३ जनवरी २०२१ इत्यस्य ०५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०५:३५, १३ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 58.153.55.145 (१३ अक्टोबर् २०२० इत्यस्य ०५:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०२:४४, १३ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 144.178.128.130 (१३ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ०२:४४समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०२:०५, १३ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 201.103.134.129 (१३ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ०२:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०२:०१, १३ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 176.185.226.39 (१३ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ०२:०१समये समाप्तिः भवति ।) (Long term abuse)
 • ०१:००, १३ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 87.110.115.29 (१३ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ०१:००समये समाप्तिः भवति ।) (Long term abuse)
 • ००:४०, १३ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2804:214:8481:6E8E:0:0:0:0/64 (१३ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ००:४०समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ००:३१, १३ जुलै २०२०: Matiia (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.161.145.251 (२० जुलै २०२० इत्यस्य ००:३१समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ००:०४, १३ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.56.243.9 (१३ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ००:०४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • २१:४९, १२ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 85.204.171.73 (१२ आगस्ट् २०२० इत्यस्य २१:४९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २०:११, १२ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 114.105.87.210 (१२ जुलै २०२३ इत्यस्य २०:११समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:३०, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 94.45.182.182 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:३०, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 94.213.43.79 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:३०, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 94.19.177.77 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:३०, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 89.18.212.62 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:३०, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.89.112.49 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:३०, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.83.245.245 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:३०, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.76.61.7 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:३०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.105.105.4 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.101.184.131 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.101.142.163 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 60.41.61.146 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 60.253.15.164 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 60.149.119.48 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 60.143.92.117 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 60.126.228.66 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 60.105.134.108 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.4.78.198 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.4.77.181 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.3.254.45 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.15.181.180 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.138.85.156 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 58.234.0.92 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 58.143.148.84 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 58.125.54.242 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 58.124.131.184 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.173.98.143 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.165.39.39 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.143.113.10 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.1.222.189 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 47.6.227.103 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 42.150.13.24 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 42.145.32.151 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 42.144.145.156 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १९:२९, १२ जुलै २०२०: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 39.122.66.46 (१२ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्