कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • ११:२३, १४ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.93.119.81 (१४ नवम्बर २०१९ इत्यस्य ११:२३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १०:५८, १४ अक्तूबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 173.161.16.17 (१४ अक्तूबर २०२० इत्यस्य १०:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse: <!-- Eisenhower Public Library -->)
 • ०७:५९, १४ अक्तूबर २०१९: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 37.29.41.14 (१५ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०७:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०७:५७, १४ अक्तूबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 110.26.164.169 (१४ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य १३:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०७:११, १४ अक्तूबर २०१९: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 117.222.14.251 (१७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०७:११समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०६:३५, १४ अक्तूबर २०१९: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 91.212.151.250 (१४ नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०६:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०६:३३, १४ अक्तूबर २०१९: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 87.103.174.247 (१४ अक्तूबर २०२० इत्यस्य ०६:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०४:५२, १४ अक्तूबर २०१९: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 85.26.232.21 (१५ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०४:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ००:००, १४ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 202.57.62.170 (१४ अक्तूबर २०२० इत्यस्य ००:००समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:००, १४ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.171.114.92 (१४ अक्तूबर २०२० इत्यस्य ००:००समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:५८, १३ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.92.185.49 (१३ अक्तूबर २०२० इत्यस्य २३:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५४, १३ अक्तूबर २०१९: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 204.44.83.121 (१३ अक्तूबर २०२० इत्यस्य २०:५४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २०:४९, १३ अक्तूबर २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A00:F41:2800:0:0:0:0:0/40 (१५ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०३:४९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २०:३५, १३ अक्तूबर २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A00:F41:2890:9EB5:0:49:E17D:1F01 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य २०:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १९:१६, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2.247.244.36 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य १९:१६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १६:४८, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 110.74.202.183 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १६:४८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १६:१५, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 62.102.165.4 (१४ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य २३:१५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • १५:३७, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.26.198.100 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १५:२०, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A00:F41:2873:D9DF:0:13:F8AD:FD01 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य १५:२०समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki vandalism)
 • १५:०३, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 158.140.167.10 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १५:०३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ११:२६, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.32.110.178 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ११:२६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ११:१३, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.16.49.223 (१४ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य १८:१३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • १०:४९, १३ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.219.12.178 (१३ जनवरी २०२० इत्यस्य १०:४९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १०:२१, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.123.66.131 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १०:२१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १०:१९, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 177.11.156.246 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १०:१९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १०:१८, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.250.148.82 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १०:१८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १०:१६, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.242.14.68 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १०:१६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०९:४६, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.73.194.68 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०९:४६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०९:१८, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2.247.247.185 (२० अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०९:१८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०९:१७, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 128.68.171.84 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०९:१७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०९:१२, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2.247.244.60 (२० अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०९:१२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०९:११, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2.247.244.213 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०९:११समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०९:०६, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2.247.244.159 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०९:०६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०९:०४, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.42.240.87 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०९:०४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०८:५६, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 110.66.204.205 (२७ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०८:५६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०८:३४, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 95.56.39.100 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०८:३४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०८:१२, १३ अक्तूबर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 176.43.221.96 (१३ नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०८:१२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 35.235.192.0/20 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 35.235.0.0/17 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 35.190.240.0/22 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 35.190.224.0/20 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 34.124.0.0/18 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 34.100.0.0/16 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 130.211.4.0/22 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 108.170.222.0/24 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 108.170.220.0/23 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • ०४:५८, १३ अक्तूबर २०१९: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 108.170.216.0/22 (१३ अक्तूबर २०२२ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Google Cloud Platform -->)
 • २३:५३, १२ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.209.42.77 (१२ नवम्बर २०१९ इत्यस्य २३:५३समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २३:५३, १२ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 204.93.197.86 (१२ अक्तूबर २०२० इत्यस्य २३:५३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- CGI proxy -->)
 • २३:५२, १२ अक्तूबर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 208.81.164.8 (१२ अक्तूबर २०२० इत्यस्य २३:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- CGI proxy -->)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः