प्रतिकृतिभिः सह सञ्चिकानाम् आवलिः

Jump to navigation Jump to search

यासां सञ्चिकानां नवीनतमं संस्करणम् अन्यसञ्चिकानां प्रतिलिपिः अस्ति, तादृशानां सञ्चिकानाम् एषा आवलिः अस्ति । केलवं स्थापियसञ्चिका एव अन्तर्भवन्ति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १९:२१, १० जुलै २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१९:२१, १० जुलै २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

अस्य वृत्तस्य परिणामः नास्ति ।

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:ListDuplicatedFiles" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्