पञ्च मिथ्यात्वानि …

विकिपुस्तकानि तः

प्र.-पञ्च मिथ्यात्वानि कानि?
१ सदसत्त्वानधिकरणत्वं मिथ्यात्वम्।
२ प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्।
३ ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम्।
४ स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्।
५ सद्विविक्तत्वं मिथ्यात्वम्।

अद्वैतसिद्धिप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=पञ्च_मिथ्यात्वानि_…&oldid=5171" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्