पर्याय:

विकिपुस्तकानि तः

पर्यायः चतुर्विधः।एकस्य वस्तुनः अनेकस्मिन् स्थाने, अनेकस्य वस्तुनः एकस्मिन् स्थाने, एकस्य वस्तुनः अनेकस्मिन् विधाने, अनेकस्य वस्तुनः एकस्मिन् विधाने च।

काव्यालङ्कारभेदकोश: 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=पर्याय:&oldid=6254" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्