प्रतिपदं शब्दानुशासनं..?

विकिपुस्तकानि तः

प्रतिपदं शब्दानुशासनं भविष्यति वा?
न। तथा हि सति सकलम् अपि आयु: अध्ययनेन एव यातं स्यात्।अत: उत्सर्गापवादाभ्याम् उपदेश: क्रियते।यथा-
कर्मण्यण् ३.२.१ – उत्सर्ग:
आतोऽनुपसर्गे क:।३.२.३- अपवाद:

पस्पशाह्निक-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह: