साङ्ख्यिकी

Jump to navigation Jump to search
पुटसाङ्ख्यिकाः ।
आधेयपुटानि ।७६५
पृष्ठानि
(अस्यां विक्यां तु सम्भाषाणपुटसहितानि अन्यसर्वपुटानि चालितानि ।)
१,५९४
उद्भारितसञ्चिकाः
सङ्ख्यिकाः सम्पादयतु ।
विकिपुस्तकानि व्यवस्थापनपर्यन्तं पुटसम्पादनानि ।६,८०७
प्रतिपुटं माध्यसम्पादनानि ।४.२७
योजकसाङ्ख्यिकाः ।
पञ्जीकृतः सदस्यः (सदस्यानाम् आवलिः)२,१९९
सक्रियाः सदस्याः (सदस्यानाम् आवलिः)
(गतेषु ३० दिनेषु सक्रियाः सदस्याः ।)
बॉट्स् (सदस्यानाम् आवलिः)
प्रबन्धकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
अन्तरफलक प्रबंधक (सदस्यानाम् आवलिः)
अधिकारिणः (सदस्यानाम् आवलिः)
परिचालकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
अभिलेखनिर्मातारः (सदस्यानाम् आवलिः)
आयातकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
ट्रान्स् विकि आयातकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
आईपी अवरोधमुक्ताः (सदस्यानाम् आवलिः)
ओवरसाईट अधिकारी (सदस्यानाम् आवलिः)
सदस्य जाँचकर्ता (सदस्यानाम् आवलिः)
स्थिरीकृतसदस्याः (सदस्यानाम् आवलिः)
अन्यसाङ्ख्यिकाः ।
Words in all content pages२५,६१,२८१
"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:साङ्ख्यिकी" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्