२८ अथाधिशिश्ये...

विकिपुस्तकानि तः
Jump to navigation Jump to search

मूलम्
अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितशस्त्रगर्भं ।सामन्तसंभावनयैव धीरः कैलासनाथं तरसा जिगीषुः । । ५.२८ । ।

पदच्छेदः
अथ अधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितशस्त्रगर्भम्।सामन्तसम्भावनया एव धीरः कैलासनाथं तरसा जिगिषुः॥२८॥

अन्वयः
अथ प्रदोषे प्रयतः धीरः रघुः सामन्त–सम्भावनया एव कैलासनाथं तरसा जिगिषुः कल्पित–शस्त्र–गर्भं रथं अधिशिश्ये॥२८॥

सरलार्थः
सन्धिः
समासः
मल्लिनाथटीका

रघुवंशे पञ्चमः सर्गः 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=२८_अथाधिशिश्ये...&oldid=6054" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्