पाशुपतदर्शनं तथा वैष्णवदर्शनम् (माध्वरामानुजसम्प्रदायौ) इत्यत्र वैमत्यं प्रदर्शयत।

विकिपुस्तकानि तः
Jump to navigation Jump to search

पाशुपतदर्शनं तथा वैष्णवदर्शनम् (माध्वरामानुजसम्प्रदायौ) इत्यत्र वैमत्यं प्रदर्शयत।

वैष्णवमते जीवः मुक्तिदशायाम् अपि परतन्त्रः, ईश्वरस्य दासः एव भवति।सः पारमैश्वर्यं न लभते।अतः नेतादृशो मोक्षः तेषाम् अभीष्टः।

वैष्णवमतखण्डनाय तैः इदम् अनुमानं प्रयुक्तम्-
पर(वैष्णव)-अभिमतानां (पक्षः) मुक्त्यभावः (साध्यम्),
परतन्त्रत्वाद् पारमैश्वर्यरहितत्वात् च (हेतू)
यत्र परतन्त्रत्वं पारमैश्वर्यरहितत्वं च तत्र मुक्त्यभावः यथा अस्माकम्।(व्याप्तिः दृष्टान्तश्च)

मुक्तानां पारमैश्वर्यं साधयन्ति अनुमानेन।
मुक्ताः (पक्षः) परमेश्वरगुणसम्बन्धिनः (साध्यम्)
पुरुषत्वे सति समस्तदुःखबीजध्वंसात्, यथा परमेश्वरः।

सर्वदर्शनसङ्ग्रह-प्रश्नोत्तराणि     सर्वदर्शनसङ्र्लहे पाशुपतदर्शनम्