ह्रस्वपुटानि

Jump to navigation Jump to search
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. (इतिहासः) ‎शब्दरूपावलि ‎[२७ अष्टकानि]
 2. (इतिहासः) ‎तिङन्तरूपसिद्धि: ‎[७१ अष्टकानि]
 3. (इतिहासः) ‎मन-बुद्धि ‎[८७ अष्टकानि]
 4. (इतिहासः) ‎अद्वैतसिद्धिप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह: ‎[१०८ अष्टकानि]
 5. (इतिहासः) ‎शिवस्तोत्राणि ‎[११७ अष्टकानि]
 6. (इतिहासः) ‎रघुवम्शमहाकाव्यम् ‎[१२८ अष्टकानि]
 7. (इतिहासः) ‎दोशा ‎[१४१ अष्टकानि]
 8. (इतिहासः) ‎संस्कृतभाषा/शब्दपरिचयः/सङ्ख्याशब्दाः ‎[१५२ अष्टकानि]
 9. (इतिहासः) ‎रसमञ्जरी ‎[१७१ अष्टकानि]
 10. (इतिहासः) ‎१.१. ‎[१८० अष्टकानि]
 11. (इतिहासः) ‎अध्याय: २ ‎[१८५ अष्टकानि]
 12. (इतिहासः) ‎३.३. ‎[१८६ अष्टकानि]
 13. (इतिहासः) ‎गौडपादकारिका-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रहः ‎[१८६ अष्टकानि]
 14. (इतिहासः) ‎संस्कृतभाषा/व्याकरणम् ‎[१९१ अष्टकानि]
 15. (इतिहासः) ‎अष्टाङ्गहृदये सूत्रस्थाने पदार्थभेदकोश: ‎[१९२ अष्टकानि]
 16. (इतिहासः) ‎आयुर्वेदरसायनविवृति: ‎[१९८ अष्टकानि]
 17. (इतिहासः) ‎आयुर्वेदरसायनविवृतिः ‎[१९८ अष्टकानि]
 18. (इतिहासः) ‎कादम्बरीप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह: ‎[२०० अष्टकानि]
 19. (इतिहासः) ‎अभिज्ञानशाकुन्तले पद्यानि ‎[२०० अष्टकानि]
 20. (इतिहासः) ‎सर्वाङ्गसुन्दराविवृति: ‎[२०७ अष्टकानि]
 21. (इतिहासः) ‎सर्वाङ्गसुन्दराविवृतौ सूत्रस्थाने अध्याय: २ ‎[२१६ अष्टकानि]
 22. (इतिहासः) ‎आयुर्वेदोक्ता: तन्त्रयुक्तय: ‎[२१७ अष्टकानि]
 23. (इतिहासः) ‎अर्थश्लेष: ‎[२१८ अष्टकानि]
 24. (इतिहासः) ‎परिणाम: ‎[२२१ अष्टकानि]
 25. (इतिहासः) ‎मिलितम् ‎[२२५ अष्टकानि]
 26. (इतिहासः) ‎ ‎[२२८ अष्टकानि]
 27. (इतिहासः) ‎तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: ‎[२२९ अष्टकानि]
 28. (इतिहासः) ‎भामतीप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह: ‎[२३४ अष्टकानि]
 29. (इतिहासः) ‎अधिकम् ‎[२३४ अष्टकानि]
 30. (इतिहासः) ‎मेघदूतम् ‎[२३६ अष्टकानि]
 31. (इतिहासः) ‎समाधि: ‎[२३७ अष्टकानि]
 32. (इतिहासः) ‎ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह: ‎[२४२ अष्टकानि]
 33. (इतिहासः) ‎पाठक्रमेण पदार्थभेदकोश: ‎[२४५ अष्टकानि]
 34. (इतिहासः) ‎दशकुमारचरितम् ‎[२४६ अष्टकानि]
 35. (इतिहासः) ‎संस्कृतभाषा/शब्दपरिचयः/ऋतवः ‎[२४६ अष्टकानि]
 36. (इतिहासः) ‎प्रत्यनीक: ‎[२५० अष्टकानि]
 37. (इतिहासः) ‎प्रतीप: ‎[२५२ अष्टकानि]
 38. (इतिहासः) ‎अभिज्ञानशाकुन्तले शिखरिणीवृत्तनिबद्धानि पद्यानि ‎[२६० अष्टकानि]
 39. (इतिहासः) ‎ ‎[२६८ अष्टकानि]
 40. (इतिहासः) ‎शब्दानां ज्ञाने धर्म: उत प्रयोगे? ‎[२७० अष्टकानि]
 41. (इतिहासः) ‎अभिज्ञानशाकुन्तले शार्दूलविक्रीडितवृत्तनिबद्धानि पद्यानि ‎[२७० अष्टकानि]
 42. (इतिहासः) ‎अष्टाध्यायी ‎[२७१ अष्टकानि]
 43. (इतिहासः) ‎विशेषालङ्कार: ‎[२७८ अष्टकानि]
 44. (इतिहासः) ‎भ्वादिगणधातु-रूपसिद्धि: ‎[२८० अष्टकानि]
 45. (इतिहासः) ‎उपमा ‎[२८१ अष्टकानि]
 46. (इतिहासः) ‎भामत्यां लघूत्तरप्रश्ना: ‎[२८१ अष्टकानि]
 47. (इतिहासः) ‎सांख्यकारिका ‎[२८२ अष्टकानि]
 48. (इतिहासः) ‎अभिज्ञानशाकुन्तले मन्दाक्रान्तावृत्तनिबद्धानि पद्यानि ‎[२९२ अष्टकानि]
 49. (इतिहासः) ‎ ‎[२९३ अष्टकानि]
 50. (इतिहासः) ‎रामायणम् ‎[२९७ अष्टकानि]

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:लघुपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्