सर्वदर्शनसङ्र्ग्रहे पाणिनिदर्शनम्

विकिपुस्तकानि तः
(सर्वदर्शनसङ्र्लहे पाणिनिदर्शनम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
पृष्ठम् अनुप्रेष्यताम्
Jump to navigation Jump to search

इत्यत्र पुनर्निदिष्यताम्