अत्यनुबद्धानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४२, २८ नवेम्बर् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४२, २८ नवेम्बर् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यं संवादरूपम्‏‎ (९१ परिसन्धयः)
 2. रघुवंशे पञ्चमः सर्गः‏‎ (७६ परिसन्धयः)
 3. सर्वदर्शनसङ्ग्रह-प्रश्नोत्तराणि‏‎ (५२ परिसन्धयः)
 4. शिवस्तोत्राणि‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 5. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 6. शिवमहिम्न: स्तोत्रं सपदच्छेदान्वयार्थम्‏‎ (४४ परिसन्धयः)
 7. वर्गः:बाबेल् - भाषाशः उपयोक्तारः‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 8. विकिपुस्तकानि:बाबेल्‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 9. काव्यालङ्कारभेदकोश:‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 10. ३.३‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 11. रामरक्षास्तोत्रम् - सान्वयं सार्थम्‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 12. अभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमाङ्के पद्यानि‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 13. अष्टांगहृदय सूत्रस्थान‏‎ (३२ परिसन्धयः)
 14. चरकसंहितायां सूत्रस्थाने मात्राशितीयाध्याये आयुर्वेददीपिका अरुन्धती च‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 15. लघूत्तरप्रश्ना:‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 16. चरकसंहितायां रसविमानाध्याये सुशीला पञ्जिका‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 17. अकारादिक्रमेण पदार्थभेदकोश:‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 18. न्यायशास्त्रीयशब्दपर्यायसङ्ग्रहः‏‎ (२२ परिसन्धयः)
 19. साङ्ख्यायुर्वेदयोः‏‎ (१९ परिसन्धयः)
 20. द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद:‏‎ (१८ परिसन्धयः)
 21. गौडपादकारिका-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रहः‏‎ (१८ परिसन्धयः)
 22. पस्पशाह्निक-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (१७ परिसन्धयः)
 23. दीर्घोत्तरप्रश्ना:‏‎ (१६ परिसन्धयः)
 24. सर्वदर्शनसङ्र्लहे रामानुजमतम्‏‎ (१६ परिसन्धयः)
 25. अद्वैतसिद्धिप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (१६ परिसन्धयः)
 26. गौडपादकारिका-लघूत्तरप्रश्नाः‏‎ (१६ परिसन्धयः)
 27. चरकसंहिता-आयुर्वेददीपिकयोः अरुन्धती-पद्धतिः‏‎ (१५ परिसन्धयः)
 28. गौडपादकारिका-दीर्घोत्तरप्रश्नाः‏‎ (१५ परिसन्धयः)
 29. चरकसंहितायां सूत्रस्थाने नवेगान्धारणीयाध्यायः‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 30. द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद:‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 31. न्यायरक्षामणिप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 32. प्रथमाध्याये तृतीय: पाद:‏‎ (१३ परिसन्धयः)
 33. ६१...६२‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 34. २६...३०‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 35. ५६...६०‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 36. ०५...२५‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 37. अभिज्ञानशाकुन्तले पद्यानि वृत्तशः‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 38. ५१...५५‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 39. ०१...०४‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 40. सर्वदर्शनसङ्र्लहे माध्वमतम्‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 41. ४५...५०‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 42. ४२...४४‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 43. ३९...४१‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 44. ३६...३८‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 45. ६३...६६‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 46. ३१...३५‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 47. सर्वदर्शनसङ्र्लहे पाशुपतदर्शनम्‏‎ (११ परिसन्धयः)
 48. सर्वदर्शनसङ्र्लहे पाणिनिदर्शनम्‏‎ (११ परिसन्धयः)
 49. द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद:‏‎ (१० परिसन्धयः)
 50. अष्टांगहृदय शारीरस्थान‏‎ (१० परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्