अत्यनुबद्धानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १५:४६, १६ अक्तूबर २०१८ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१५:४६, १६ अक्तूबर २०१८परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यं संवादरूपम्‏‎ (९१ परिसन्धयः)
 2. रघुवंशे पञ्चमः सर्गः‏‎ (७८ परिसन्धयः)
 3. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 4. शिवस्तोत्राणि‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 5. शिवमहिम्न: स्तोत्रं सपदच्छेदान्वयार्थम्‏‎ (४४ परिसन्धयः)
 6. वर्गः:बाबेल् - भाषाशः उपयोक्तारः‏‎ (३८ परिसन्धयः)
 7. विकिपुस्तकानि:बाबेल्‏‎ (३८ परिसन्धयः)
 8. ३.३‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 9. काव्यालङ्कारभेदकोश:‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 10. अष्टांगहृदय सूत्रस्थान‏‎ (३२ परिसन्धयः)
 11. लघूत्तरप्रश्ना:‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 12. अकारादिक्रमेण पदार्थभेदकोश:‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 13. द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद:‏‎ (१८ परिसन्धयः)
 14. पस्पशाह्निक-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (१७ परिसन्धयः)
 15. दीर्घोत्तरप्रश्ना:‏‎ (१६ परिसन्धयः)
 16. अद्वैतसिद्धिप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (१६ परिसन्धयः)
 17. द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद:‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 18. न्यायरक्षामणिप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 19. प्रथमाध्याये तृतीय: पाद:‏‎ (१३ परिसन्धयः)
 20. द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद:‏‎ (१० परिसन्धयः)
 21. अष्टांगहृदय शारीरस्थान‏‎ (१० परिसन्धयः)
 22. भिषग् भिषजा सह‏‎ (९ परिसन्धयः)
 23. षड्रसविज्ञानम्‏‎ (९ परिसन्धयः)
 24. अष्टाङ्गहृदयम्- पदच्छेद-अन्वयार्थसहितम्‏‎ (८ परिसन्धयः)
 25. आयुर्वेदोक्ता: तन्त्रयुक्तय:‏‎ (८ परिसन्धयः)
 26. तिङन्तरूपसिद्धि:‏‎ (८ परिसन्धयः)
 27. तृतीयाध्याये प्रथम: पाद:‏‎ (७ परिसन्धयः)
 28. अनुमानप्रयोगकोश:‏‎ (७ परिसन्धयः)
 29. प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद:‏‎ (७ परिसन्धयः)
 30. तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद:‏‎ (६ परिसन्धयः)
 31. भ्वादिगणधातु-रूपसिद्धि:‏‎ (६ परिसन्धयः)
 32. द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 33. भामतीप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 34. कादम्बरीप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 35. भामत्यां लघूत्तरप्रश्ना:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 36. चतुर्थं परिशिष्टम्‏‎ (५ परिसन्धयः)
 37. प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 38. फलकम्:Babel‏‎ (५ परिसन्धयः)
 39. भ्वादिगण-परस्मैपदधातु-रूपसिद्धि:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 40. पाठक्रमेण पदार्थभेदकोश:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 41. अष्टाङ्गहृदये सूत्रस्थाने पदार्थभेदकोश:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 42. अष्टांगहृदय उत्तरस्थान‏‎ (४ परिसन्धयः)
 43. मीडियाविकि:Common.js‏‎ (४ परिसन्धयः)
 44. प्रथमं परिशिष्टम्‏‎ (४ परिसन्धयः)
 45. मीडियाविकि:Common.css‏‎ (४ परिसन्धयः)
 46. सर्वाङ्गसुन्दराविवृति:‏‎ (४ परिसन्धयः)
 47. द्वितीयं परिशिष्टम्‏‎ (४ परिसन्धयः)
 48. मुखपृष्ठं‏‎ (४ परिसन्धयः)
 49. तृतीयं परिशिष्टम्‏‎ (४ परिसन्धयः)
 50. साध्यानुसारम्‏‎ (४ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितम्" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः