फलकम्:मुख्यपृष्ठं - उदात्तग्रन्थाः

विकिपुस्तकानि तः

भाषा

  • संस्कृतभाषा - मलयालम-आङ्ग्ल-माध्यमेन संस्कृतं शिक्षितुं पुस्तकम्
  • लेखननियमाः - संस्कृतेन लेखनावसरे अवधातव्याः अंशाः विद्यन्ते अत्र ।


वेदाः


धर्मपुस्तकानि


गणितम्/ज्योतिषशास्त्रम्तत्त्वज्ञानम्अद्वैतम् - प्रस्थानत्रयभाष्यम्साहित्यशास्त्रम्व्याकरणम्हास्यम्/प्रहसनम्आयुर्वेदः


स्तोत्राणि


अन्यानि