न्यूनतमालोकनयुक्तपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:५०, १३ अक्तूबर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:५०, १३ अक्तूबर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 65‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. ६९ वृन्ताच्छ्लथं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 08‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. शब्दरूपावलि‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. साध्यानुसारम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 64‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 62‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. अष्टाङ्गहृदये सूत्रस्थाने पदार्थभेदकोश:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 67‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य-प्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. ०२दिनचर्या‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 77‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. १.२.०२अन्नाधिकरणम्।‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. अक्षरध्यधिकरणम्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. आनन्दकन्द 1.1‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 82‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. स्पष्टीकुरुत – पाणिन्याचार्यस्य उभयं सम्मतम्।‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. १४ भक्तिः प्रतीक्ष्येषु...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. महासुभाषितसंग्रह ३००१-४०००‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. पाशुपतमतेन सर्वज्ञत्वं वर्णयत।‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. षड्रसविज्ञानम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. १८वमनविरेचनविधि:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. मोक्षोपायान्तर्गतं मुमुक्षुप्रकरणम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. आनन्दाद्यधिकरणं...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. दृश्यत्वात् इति अत्र आक्षेपा:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. आनन्दकन्द 2.9‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. मोक्षोपायम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. च.वि.१.२२‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. च.वि.१.११‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. प्रथमाध्याये तृतीय: पाद:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. कौशिक सूत्र / सप्तमोऽध्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. च.वि.१.०८‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. वर्णानाम् उपदेश: किमर्थम्?‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. रसरत्नसमुच्चय : अध्याय 16‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. १.२.०७वैश्वानराधिकरणम्।‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. मुक्तेषु..... इव रथ्याः ॥१.०८॥‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. सुषुप्त्युक्रान्त्यधिकरणम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. क...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. रसरत्नसमुच्चय : अध्याय 11‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. चित्सुखीयानुमाने प्रतिरोधानुमानम्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. इ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. ४८ सप्तच्छद–क्षीर...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. च.वि.१.२६-२८‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. तत्तु समन्वयात् इति सूत्रस्य विवरणं रामानुजमतेन कुरुत।‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. ३१ जनस्य साकेत…‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 87‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. आनन्दकन्द 1.13‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. वाक्यपदीय द्वितीय काण्ड‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. ७२ शय्यां जहति...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः