न्यूनतमालोकनयुक्तपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४२, २८ नवेम्बर् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४२, २८ नवेम्बर् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. भट्टिकाव्यं प्रसन्न काण्ड:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. श्रीराम राम... भव राम राम‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. अथ तृतीयोऽध्यायः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. च.वि.१.०६‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 74‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम् ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. आनन्दकन्द 1.3‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. वैश्वानराधिकरणम्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 04‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. या सृष्टिः ..... अष्टाभिरीशः॥१.०१‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. २८ अथाधिशिश्ये...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 33‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षानियमो दृश्यत्वम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. ६२ प्रवेश्य चैनं‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. विलक्षणत्वाधिकरणम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. सुग्रीवेशः ...रक्षःकुलविनाशकृत्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. आनन्दकन्द 1.4‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. ४२ स नर्मदारोधसि...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. ध्यायेदाजानुबाहुं ... रामचन्द्रम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम्।‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. भट्टिकाव्यं तिङन्त काण्ड:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. ३८ उपात्तविद्यं विधिवद्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. १.१.‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. माता रामो ...न जाने‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 25‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. ७३ दीर्घेष्वमी नियमिताः...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. आनन्दकन्द 1.11‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. टिप्पनीं लिखत – रामानुजमते निर्गुणं ब्रह्म।‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. च.सू.५.५६-६२‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. सत्त्वेन प्रतीयमानत्वे सति सद्विविक्तत्वम्...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. व्याकरणमहाभाष्य खण्ड 06‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. अष्टांगहृदयम् - मूलमात्रम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. समुदायाधिकरणम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. न च कार्यस्य कारणाभेदेन...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. आनन्दकन्द 1.10‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. १५ शरीरमात्रेण...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. अभिज्ञानशाकुन्तले स्रग्धरावृत्तनिबद्धानि पद्यानि‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. रज्जुसर्पदृष्टान्तः। - टिप्पनीं लिखत‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. रामाय ...पतये नमः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. आनन्दकन्द 2.10‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. ६१...६२‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. अर्थशास्त्रम् अध्याय 13‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. ११ तवार्हतो ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. अ...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. उच्चारदोषाणामपि उपदेश: किमर्थं न क्रियते?‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. योगः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्