भाषानुबन्धरिहातानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधस्थपुटानि अन्यभाषावतरणैः अनुबन्धं न कुर्वन्ति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:००, ४ डिसेम्बर् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:००, ४ डिसेम्बर् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. ...क्षीरसौहित्यमर्हति
 2. ...सदोषा: अपि उच्चारा: गृहीता: वा?
 3. ..व्याकरणशास्त्रं किं करोति?
 4. Bhairavi
 5. Meemaamsaa
 6. अ...
 7. अंशाधिकरणम्
 8. अंशित्वहेतौ विरुद्धत्वरूपं दूषणं…
 9. अंशित्वहेतौ विरुद्धत्वरूपं दूषणम्
 10. अंशित्वहेतौ सत्प्रतिपक्षदोषस्य निराकरणम...
 11. अकाण्ड-ब्रह्माण्ड...
 12. अकारादिक्रमेण पदार्थभेदकोश:
 13. अक्षरध्यधिकरणम्...
 14. अङ्गावबद्धाधिकरण...
 15. अजन्मानो लोका:...
 16. अतिदेशः
 17. अतिशयोक्त्यलङ्कारे विषयितावच्छेदकद्वैविध्यम्
 18. अतीतः पन्थानं...
 19. अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व-प्रागभावप्रतियोगित्वयो: विरोध:?
 20. अथ चतुर्थोऽध्यायः
 21. अथ तृतीयोऽध्यायः
 22. अथ द्वितीयोऽध्यायः
 23. अथ पञ्चमोऽध्यायः
 24. अथ प्रथमोऽध्यायः
 25. अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य विवेचनं कुरुत ।
 26. अथ षष्ठोऽध्यायः
 27. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य माध्वमतेन व्याख्यानं .....।
 28. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा…
 29. अद्वैतप्रकरणे जीवब्रह्मणोः अद्वैतम्...
 30. अद्वैतसिद्धिप्रश्नोत्तरसङ्ग्रह:
 31. अधरः ..... सन्नध्दम् ॥१.२१॥
 32. अधिकम्
 33. अधिकरणम्
 34. अध्यात्मरामायण/अयोध्याकाण्डम्
 35. अध्यात्मरामायण/अरण्यकाण्डम्
 36. अध्यात्मरामायण/उत्तरकाण्डम्
 37. अध्यात्मरामायण/किष्किन्धाकाण्डम्
 38. अध्यात्मरामायण/बालकाण्डम्
 39. अध्यात्मरामायण/युद्धकाण्डम्
 40. अध्यात्मरामायण/सुन्दरकाण्डम्
 41. अध्याय: ०१
 42. अध्याय: ०४
 43. अध्याय: २
 44. अध्याया: १- १०
 45. अध्याया: ११-२०
 46. अध्याया: २१-३०
 47. अनियमाद्यधिकरणं...
 48. अनिष्टादिकार्यधिकरणम्
 49. अनुकृत्यधिकरणम्

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)