Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. आयुर्वेद
 2. अभिज्ञानशाकुन्तले शिखरिणीवृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 3. अभिज्ञानशाकुन्तले शार्दूलविक्रीडितवृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 4. अभिज्ञानशाकुन्तले वंशस्थवृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 5. अभिज्ञानशाकुन्तले मालिनीवृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 6. अभिज्ञानशाकुन्तले मन्दाक्रान्तावृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 7. अभिज्ञानशाकुन्तले वसन्ततिलकावृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 8. अभिज्ञानशाकुन्तले अनुष्टुब्वृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 9. गच्छति पुरः .....नीयमानस्य ॥१.३४॥
 10. तीव्र-आघात-.....स्यन्दन-आलोक-भीतः ॥१.३३॥
 11. तुरग-खुर-हतः .....आश्रमद्रुमेषु ॥१.३२॥
 12. वाचं .....दृष्टिः अस्याः ॥१.३१॥
 13. स्रस्तांसौ .....मूर्धजाः ॥१.३०॥
 14. अनुयास्यन् .....प्रतिनिवृत्तः ॥१.२९॥
 15. भव हृदय .....रत्नम् ॥१.२८॥
 16. वैखानसं .....हरिणाङ्गनाभिः ॥१.२७॥
 17. मानुषीषु .....वसुधातलात् ॥१.२६॥
 18. कः पौरवे .....तपस्विकन्यासु ॥१.२५॥
 19. चल-अपाङ्गां .....खलु कृती ॥१.२४॥
 20. यतः यतः .....दृष्टिबिभ्रमम्॥१.२३
 21. असंशयं .....अन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥१.२२॥
 22. अधरः ..... सन्नध्दम् ॥१.२१॥
 23. सरसिजम् अनुविध्दं..... आकृतीनाम् ॥१.२० ॥
 24. इदम् ..... पाण्डुपत्रोदरेण॥१.१९
 25. इदं किल..... ऋषिः व्यवस्यति ॥१.१८॥
 26. शुध्दान्तदुर्लभम्..... वनलताभिः ॥१.१७॥
 27. शान्तम् इदम्..... भवन्ति सर्वत्र ॥१.१६ ॥
 28. कुल्याम्भोभिः …..चरन्ति॥१.१५॥
 29. नीवाराः..... -रेखाङ्किताः ॥१.१४॥
 30. रम्याः तपोधनानां..... -अङ्कः इति ॥१.१३॥
 31. जन्म यस्य..... आप्नुहि ॥१.१२॥
 32. तत् साधुकृतसन्धानं..... अनागसि ॥१.११॥
 33. न खलु..... शराः ते ॥१.१०॥
 34. यद् आलोके..... रथजवात् ॥१.०९॥
 35. मुक्तेषु..... इव रथ्याः ॥१.०८॥
 36. ग्रीवाभङ्ग-अभिरामं..... उर्व्यां प्रयाति ॥१.०७ ॥
 37. कृष्णसारे …..पिनाकिनम् ॥१.०६॥
 38. तव अस्मि .....अतिरंहसा ॥१.०५॥
 39. ईषद् ईषत् ..... शिरीषकुसुमानि ॥१.०४॥
 40. सुभग-सलिल-अवगाहाः.....परिणामरमणीयाः ॥१.०३॥
 41. अभिज्ञानशाकुन्तले आर्यावृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 42. आ परितोषाद् .....अप्रत्ययं चेतः ॥१.०२
 43. अभिज्ञानशाकुन्तले स्रग्धरावृत्तनिबद्धानि पद्यानि
 44. या सृष्टिः ..... अष्टाभिरीशः॥१.०१
 45. अभिज्ञानशाकुन्तले पद्यानि वृत्तशः
 46. अभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमाङ्के पद्यानि
 47. अभिज्ञानशाकुन्तले पद्यानि अङ्कशः
 48. अभिज्ञानशाकुन्तले पद्यानि
 49. ह...
 50. स...

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:UnconnectedPages" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः