Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. काव्यादर्शः-दण्डी
 2. कार्य-कारणयोः सारूप्यं वैरूप्यं च
 3. सत्कार्यवादः
 4. परिणामवादः
 5. पूर्ववदनुमानम्
 6. मोक्षः
 7. प्रकृतिः का विकाराः के
 8. तन्मात्राणि महाभूतानि च
 9. एकादश इन्द्रियाणि
 10. अन्तःकरणचतुष्टयम्
 11. अहङ्कारतत्त्वम्
 12. महत्-तत्त्वम्
 13. सर्गः
 14. त्रिगुणाः
 15. प्रकृतिः (प्रधानम्)
 16. पुरुषः
 17. तत्त्वगणना
 18. प्रारम्भः
 19. साङ्ख्यायुर्वेदयोः
 20. २० तस्यास्तिक्तैः...
 21. १९ स्थित्वा तस्मिन्...
 22. १८ छन्नोपान्तः ...
 23. १७ त्वामासारप्रशमित ...
 24. १६ त्वय्यायत्तम् ...
 25. १५ रत्नच्छायाव्यतिकर...
 26. १४ अद्रेः शृङ्गम् ...
 27. १३ आपृच्छस्व प्रिय ...
 28. १२ मार्गम् तावत् शृणु ...
 29. ११ कर्तुम् यश्च ...
 30. १० ताम् चावश्यम्...
 31. पूर्वमेघम्
 32. ०९ मन्दम् मन्दम्...
 33. वर्गः:काव्यानि
 34. वर्गः:मेघदूतम्
 35. ०८ त्वामारूढम्...
 36. ०७ सन्तप्तानाम् ...
 37. ०६ जातम् वम्शे ...
 38. ०५ धूमज्योतिसलिल...
 39. ०४ प्रथ्यासन्ने नभसि...
 40. ०३ तस्य स्थित्वा..
 41. ०२ तस्मिन्नद्रौ...
 42. ०१ कश्चित् कान्ता …
 43. मेघदूतम्
 44. पन्चरात्रम् -तृतीयोऽङ्कः
 45. पन्चरात्रम् -द्वितीयोऽङ्कः
 46. पन्चरात्रम् -स्थापना
 47. रघुवम्शमहाकाव्यम्
 48. ०३ निवर्त्य राजा..
 49. दोशा
 50. ०२ तस्याः घुरन्यास...

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:UnconnectedPages" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्